ул. Рилска 1, Бургас 8000, България; тел: 056/ 843 745, 056/843 746; е-мейл: office@arcfin.org
056 843 745
BG EN

Счетоводство и данъци


Аркфин ООД предоставя пълната гама от услуги по поддържане на счетоводните и данъчни регистри в изряден вид, както на юридически лица, така и на физически лица (свободни професии, наемодатели и други).

Счетоводство

Преглед, подреждане и обработка на първични счетоводни документи
Поддържане на синтетични и аналитични счетоводни регистри
Поддържане на регистри за дълготрайни активи и складово стопанство
Поддръжане на регистри за производство и формиране на себестойност
Отразяване на всички стопански операции в съотвествие с приложимото счетоводно законодателство
Съставяне на финансови отчети в съответствие с приложимите счетоводни стандарти (НСС или МСФО)
Съставяне на финансови отчети на английски език

Данъци

Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
Подготвяне и подаване на месечни ДДС декларации (вкл.VIES декларации)
Представителство пред НАП при процедури по възстановяване на ДДС
Подготвяне и подаване на данъчни декларации за подоходно облагане и за окончателни данъци
Създаване на платежни документи за данъци
Подготвяне на документи и провеждане на процедури за прилагане на СИДДО
Представителство пред НАП и НОИ и изготвяне на справки при данъчни и осигурителни проверки и ревизии

Възнаграждения и осигуряване

Изчисляване на работни заплати, други възнаграждения
Изготвяне на ведомости за заплати
Изчисляване на дължимите данъци върху дохода, социални и здравни осигуровки
Създаване на платежни документи за дължими осигуровки и данъци
Изготвяне и подаване на месечни декларации с осигурителна информация
Изготвяне и подаване на информация за болнични листове
Изготвяне на трудови и граждански договори
Подготвяне и подаване на уведомления за сключване, изменение и прекратяване на трудови договори

Други услуги

Услуги, свързани с оперативната дейност- издаване на фактури от името на клиента, създаване на платежни към доставчици и други
Подготвяне и подаване на отчети за НСИ
Интрастат регистрация, подготвяне и подаване на Интрастат декларации
Подготвяне и подаване на отчети към БНБ
Деклариране по Закона за местните данъци и такси
Подготвяне и подаване на декларации към Инспекцията по труда
Публикуване на отчети в Търговския регистър
Заявяване на удостоверения за наличие или липса на задължения за данъци и осигуровки