ул. Рилска 1, Бургас 8000, България; тел: 056/ 843 745, 056/843 746; е-мейл: office@arcfin.org
056 843 745
BG EN

Отчети, анализи и консултации


Отчети и анализи

Освен счетоводните отчети и данъчните декларации, които са с нормативно определени срок и съдържание, всеки бизнес има специфични нужди от информация, за да се развива, да анализира текущото си състояние, да планира промени и нови начинания, да сравнява алтернативни проекти. Ние можем да ви улесним при вземането на решения и при управлението като изготвяме регулярно или при необходимост:
Обобщени отчети за нуждите на управлението (периодични или еднократни)  
Междинни финансови отчети (Отчет за приходите и разходите, Баланс, Отчет за паричните потоци и Отчет за собствения капитал) - за банки, по обществени поръчки и други
Детайлни периодични отчети за оперативни нужди съгласувани с клиента (месечни приходи и разходи, справки за вземания и задължения, други)
Финансови модели (Excel, Access) за обработване на данни и генериране на отчети
Финансов анализ на проект или дружество
Бизнес план

Консултации и становища

Съвременните условия за работа са динамични, изпълнени с предизвикателства и законодателни промени. Ние сме подготвени да бъдем ваш партньор при възникнали въпроси и затруднения в областта на счетоводството, данъците и социалното осигуряване, като:
Изготвяме писмени становища по счетоводни и данъчни въпроси
Консултираме при преобразуване и ликвидация на търговски дружества
Изготвяме инструкции по прилагане на счетоводни, данъчни, осигурителни и трудови нормативни актове
Изготвяме възражения и жалби по ревизионни доклади и актове
Изготвяме възражения и жалби по актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления
Правим преглед на договори
Участваме при преговори и срещи с ваши контрагенти